De biologische akkerbouw legt tot vier keer zoveel CO2 vast in de bodem als de gangbare akkerbouw. Dit blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau CE in opdracht van Natuur en Milieu en Triodos Bank. De uitkomsten van het onderzoek zijn volgens beide organisaties een extra argument om biologische landbouw financieel te ondersteunen.

Biologische akkerbouw legt volgens het CE 3 ton CO2 per hectare per jaar meer vast dan gangbare akkerbouw. Als in 2010 10% van het akkerbouwareaal in Nederland biologisch zou worden geteeld, komt dat overeen met 1 procent van de Nederlandse Kyoto-doelstelling.

Aanleiding voor het onderzoek waren de resultaten van veldonderzoek door het Amerikaanse Rodale Institute. Dit instituut vergeleek 23 jaar lang biologische en niet-biologische akkerbouwsys-temen en kwam tot de conclusie dat biologische akkerbouw veel meer CO2 vastlegt dan reguliere landbouw. De conclusies zijn ook voor Nederland geldig, blijkt nu.

Per brief roepen Natuur en Milieu en Triodos Bank de Tweede Kamer vandaag op om zich bij de bespreking van de landbouwbegroting hard te maken voor behoud van de toegezegde subsidie van biologische boeren van minstens 8 miljoen euro voor de komende 5 jaar. Dit zou het recente voorstel van minister Veerman om hierop te bezuinigen, moeten corrigeren.

De bijdrage aan CO2-reductie is een extra reden voor een beter subsidiebeleid van de biologische landbouw. Nederland is het enige EU land dat nog geen voortzettingssubidie kent. Ons land schaft bovendien vanaf 2006 als enige EU-lidstaat de omschakelsubsidies af voor biologische boeren. Het level playing field vervalt hierdoor. Dit jaar en in 2003 is het areaal biologische landbouw gedaald, terwijl het kabinet toe wil naar een groei van dit areaal tot 10% van het totale areaal (nu al 3 jaar ca. 2,5%).

Bron: Natuur en Milieu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *